Новини

11 травень 2017, 17:53

У зв’яз­ку з про­ве­ден­ням за­ходів з на­го­ди Дня Євро­пи в Україні та вра­хо­ву­ю­чи стра­тегічний курс України на євро­пейсь­ку інте­грацію, сьо­годні відбу­ла­ся уро­чи­ста це­ре­монія піднят­тя дер­жав­но­го пра...

31 жовтень 2016, 13:29

 

Ми­хайлівсь­ко-Ру­бежівсь­ка сільсь­ка ра­да

Києво-Свя­то­шинсь­ко­го рай­о­ну Київсь­кої об­ласті

 

Вось­ма чер­го­ва сесія ...

25 жовтень 2016, 05:58
Розмір про­жит­ко­во­го мініму­му ста­ном на 01.11.2016 рік ста­но­вить 1399 грн.
13 жовтень 2016, 12:26

 

Ми­хайлівсь­ко-Ру­бежівсь­ка сільсь­ка ра­да

Києво-Свя­то­шинсь­ко­го рай­о­ну Київсь­кої об­ласті

 

Вось­ма чер­го­ва сесія ...

Recent Photos

desc
desc
desc
desc
desc
desc