Сільська рада

Орган виконавчої влади в селi - Михайлівсько-Рубежівська сiльська ра­да, яка представляє спiльнi iнтереси те­риторiальної громади сiл Михайлівка-Рубежівка і Забуччя та здiйснює свої повноваження вiд iменi та в iнтepecax населення.
Дiяльнiсть сiльської ради спрямована на реалiзацiю цiльових програм, якi вiдображають першочерговi завдання та заходи, що необxiдно здiйснити для ви­рiшення питань економiчного, соцiаль­ного та культурного розвитку, пiдвищен­ня рiвня життя населення.